Teater K

Utveckling genom det gestaltade språket

 

”Visutopia” Open source framtidsverkstad

www.visutopia.nu     (in english)

Bakgrund

Teater K har under flera år ägnat sin verksamhet åt framtidsfrågor och vägen till ett hållbart samhälle. Vi har särskilt ägnat oss åt sambandet mellan klimat- och miljöfrågan och hur vi hanterar våra resurser (ekonomiska system). Vi anser att det nu behövs konkreta visioner för hur ekonomi ska kunna organiseras på ett hållbart sätt. En företeelse i vår samtid som har potential att påverka detta samband är Open Source-rörelsen. Något som startade som mjukvara med öppen källkod, har nu utvecklats vidare även till fysiska produkter. Open Source produktion är i alla led transparent, och ritningar och konstruktioner delas fritt.

Vi sympatiserar med idén om att kunskap och information som är fri tar bättre vara på människors kreativitet, och skapar nya samarbetsmöjligheter för att hantera klimat, miljö och resurseranvändning. Med den informationsteknologi vi har nu är det slöseri med resurser att inte samverka mer öppet.

Eftersom Open Source-rörelsen redan är en kraft som verkar, fungerar och förändrar saker inom vårt nuvarande ekonomiska system, har vi i Teater K valt att lägga vårt fokus där. Vi vill forma ett projekt som vidarutvecklar potentialen i Open Source. Vi avser att utveckla konceptet Open Source som hållbar produktionsstruktur, producera faktiska produkter samt sprida idéerna och kunskapen till privatpersoner, företag och offentliga verksamheter.

Syfte

Syftet med projektet är att utforska och utveckla möjliga vägar till ett verkligt hållbart samhälle, och för det ska bli möjligt behövs mer demokrati och bättre resursfördelning. Fokus ligger på ekonomi, i betydelsen; våra gemensamma resurser. Med resurser menas naturresurser på jorden, såväl som mänskliga resurser i form av arbetskraft, information, idéer och kompetens.

Syftet är att utforska olika modeller för hållbar produktion av varor och tjänster, samt nya former för samverkan.

Visutopias verksamheter

Open Source Hardware Verkstad

Vi vill skapa en Open Source Hardware -verkstad . Verkstaden kommer att utveckla och fälttesta olika Open Source Hardware (OSHW) produkter. Verkstaden kommer också att vara en plats dit människor kan komma som själva vill utveckla eller bygga en Open Source produkt. Anställda i projektet kommer att erbjuda stöd och handledning. Vi kommer också kunna föreläsa, konsultera eller utbilda intresserade företag, organsiationer etc. Vi kan också vidareförmedla information om Open Source-tjänster som  t.ex. “Open Food Network”, “ “Open Value Network” “Open Design”

Vi har börjat att bygga en  OSHW-produkt.  En fotometrisk vattenkvalitetsmätare. Eftersom syftet är att flytta fram fokus och se resursanvändning i ett längre perspektiv, väljer vi produkter som tydligast kan visa på detta.

Utgångspunkten med Open source är att produkterna ska vara robusta och enkla att reparera.

Det praktiska arbete som sker i OSHW-verkstaden kommer att dokumenteras och kommuniceras utåt. I OSHW-verkstan tar vi fram konstruktionsritningar, instruktionsmanualer och instruktionsvideos till hårdvaran som konstrueras.

Allmän tillgänglighet av produkter säkerställs genom licensen Creative Commons så att konstruktioner (ritningar etc.) är fria och tillgängliga för alla.

Visionslaboratoriet

Visionslaboratoriet är tänkt att vara ett forum för att utveckla olika idémodeller för att hushålla med våra resurser.  Avsikten är att lyfta fram och reflektera kring redan befintliga förslag på hur resursanvändning kan organiseras på nya sätt. “Open Source Economy”. behöver utvecklas vidare, men är en av de modellerna.

I visionslaboratoriet kommer det förutom pedagogiskt arbete, också att ske ett mer konstnärligt utforskande och kommunicerande. Vi kommer exempelvis att använda oss av film, drama, teater, interaktiva workshops, webb-TV och radio.

Mål med projektet :

– att belysa och processa olika genomarbetade befintliga ekonomiska modeller.

– att bidra till att utveckla konceptet “Open Source Economy”

– att sprida samarbetsmodellen Open Source i Sverige och informera företag, föreningar, privatpersoner och offentliga aktörer om detta koncept för samverkan.

– att producera x antal Open Source Hardware produkter.

– att projektdeltagarna under projektet startar ett kooperativ, till exempel en ekonomisk förening som kan leva vidare och bära sig själv genom försäljning av tjänster och produkter. Vi vill att detta kooperativ ska fungera som en kunskapsbank och plattform för Open Source-verksamheter som vill starta.

Om Teater K

Teater K är en fri teatergrupp som genom det gestaltade språket arbetar med frågor som de ser som viktiga för samtiden. De har stor erfarenhet av att arbeta med sociala projekt där de använder teater, drama och skapande för att skapa konstruktiva möten och utveckling av grupper och invider. De har sedan 1994 skapat föreställningar kring samhällsfrågor, självkänsla, mänskliga rättigheter, genus och miljö. Teater K fokuserar sedan 2010 sin verksamhet på att vara med i omställningen till ett hållbart samhälle.

© Teater K - Startsida - Login - RSS